Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła na ekologiczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, Opolskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Miło nam poinformować, że w dniu 30 września 2021 roku podpisaliśmy umowę o dofinansowanie Projektu: „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła na ekologiczne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach:
Osi priorytetowej V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działania 5.5: Ochrona powietrza

Wartość tego projektu to 6 756 966,61 zł, w tym dofinansowanie 3 108 880,33 zł. Obejmuje on wymianę wysokoemisyjnego źródła ciepła – kocioł na węgiel kamienny na nowe, niskoemisyjne a zarazem odnawialne źródło energii cieplnej – pompy ciepła woda/powietrze z instalacją fotowoltaiczną. Projektowane przedsięwzięcie wynika z potrzeb własnych Ośrodka, jak również wdrażanej polityki pro ekologicznej w jego działalności. Przedsięwzięciem objęte zostaną 4 budynki Ośrodka tj. budynek główny (pałac), budynek terapii, budynek hydroforni oraz budynek magazynowo-garażowy. Przeprowadzone zostaną w nich roboty instalacyjne i budowlano-montażowe w zakresie modernizacji systemu grzewczego, ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia. Budynek główny tj. pałac jest obiektem zabytkowym i wpisany został pod numerem 1054/65 do Rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu. Głównym celem proj. jest zmniejszenie emisyjności CO2, jak również pyłu zawieszonego PM10 na obszarze oddziaływania Ośrodka, a w konsekwencji poprawa jakości powietrza na terenie gminy Namysłów. Jest to szczególnie ważne zadanie w kontekście wieloletnich problemów z dotrzymaniem standardów jakości powietrza w gminie Namysłów oraz potencjalnego zagrożenia zdrowia mieszkańców narażonych na oddziaływanie substancji emitowanych przez wysokoemisyjne kotły i piece, szczególnie te opalane paliwami stałymi, o przestarzałej konstrukcji, umożliwiające jednocześnie spalanie innych niedopuszczalnych substancji, takich jak odpady z gospodarstw domowych. Planowane przez Ośrodek działania mają umożliwić redukcję poziomów stężeń przede wszystkim pyłów PM10 a pośrednio także benzo(a)pirenu. Równoległy cel działań objętych projektem to redukcja emisji gazów cieplarnianych CO2, umożliwiająca przeciwdziałanie eskalacji globalnego ocieplenia oraz adaptację do zmian klimatu.

Wersja XML