Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona i promocja różnorodności biologicznej

logotypy-naglowek_1024x100.jpeg

Miło nam poinformować, że w dniu 29 maja 2020 r. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie Projektu: Ochrona i promocja różnorodności biologicznej obszaru chronionego krajobrazu na terenie Gminy Domaszowice, Nadleśnictwa Namysłów oraz obszarów parkowych i wodnych na przykładzie OLO w Woskowicach Małych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach:
Osi priorytetowej V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działania 5.1: Ochrona różnorodności biologicznej

Jest to projekt partnerski, w którego realizację zaangażowane zostaną 3 podmioty: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Gmina Domaszowice, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Namysłów Skarb Państwa. Przedmiotowy projekt zakłada między innymi: rewitalizację obszaru parkowego znajdującego się przy OLO oraz jego adaptację do potrzeb prowadzenia edukacji ekologicznej, ochronę i promocję obszaru chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie znajdującego się na terenie gminy Domaszowice poprzez wytyczenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, rozbudowę, modernizację oraz doposażenie obiektów edukacyjnych tzw. Młyńskich Stawów znajdujących się na terenach cennych przyrodniczo Nadleśnictwa Namysłów – użytek ekologiczny Stawy Młyńskie, w celu prowadzenia edukacji ekologicznej, utworzenie szlaku rowerowego „Tropem nietoperza Gacka i czapli Klary” przez obszar chronionego krajobrazu, siedliska przyrodniczo chronione, obszar Natura 2000 Lasy Barucickie PLH160009. W projekcie prowadzone będą działania zmierzające do ochrony różnorodnych, cennych przyrodniczo obszarów, poprzez przygotowanie odpowiedniej infrastruktury umożliwiającej dotarcie do tych obszarów, poznanie ich fauny i flory bez szkody dla nich. Obszary te są siedliskiem wielu rzadkich, chronionych roślin i zwierząt. Przygotowana, zmodernizowana w ramach projektu infrastruktura pozwoli na prowadzenie obszernej edukacji ekologicznej dla różnych grup społecznych (dzieci, młodzież, dorośli).

Wartość tego projektu wynosi 4 043 392,12 zł, w tym dofinansowanie 3 436 883,30 zł. Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych jest jego Liderem i ramach projektu zostanie przeprowadzona rewitalizacja obszaru parkowego znajdującego się przy Ośrodku oraz jego adaptacja do potrzeb prowadzenia edukacji ekologicznej.

Zakres projektu obejmuje:

Teren objęty przedmiotem projektu jest położony w południowo-zachodniej części Woskowic Małych, gmina Namysłów na działce 26/45. Ośrodek usytuowany jest w zespole pałacowo-parkowym. Budynek szpitalny mieści się w zabytkowym pałacu z XVIII w. Został on przebudowany w latach 1872 – 1915, wówczas nadano mu styl neogotycki.

Na terenie Parku, w części północnej znajdują się ścieżki ziemne z krawężnikami betonowymi, w części południowej znajdują się jedynie ścieżki "wydeptane na dziko. Ponadto zlokalizowany jest w jego centralnej części zbiornik wodny o nieregularnej linii brzegowej. W zamierzeniu projektowym na terenie parku projektuje ścieżki parkowe o szerokości 2,2m i 1,5m z nawierzchnia mineralną z obrzeżem z kostki granitowej.

Przebieg ścieżek w części północnej w dużej mierze pokrywa się istniejącymi, w części południowej (ze względu na ich brak) projektuje się nowy przebieg. Ze względu na dobrze zachowany drzewostan powstały liczne, silnie zacienione fragmenty parku. W nawiązaniu do krajobrazowego charakteru parku, należy wprowadzić większe powierzchnie roślin okrywowych. Projekt zakłada wprowadzenie głównie grup krzewów zimozielonych i nasadzeń bylinowych (traw ozdobnych) podnoszących atrakcyjność parku, a także podkreślających jego naturalistyczny charakter. Wprowadzona roślinność ma uzupełnić i wzbogacić istniejące nasadzenia. W ramach projektu wbudowane zostaną elementy małej architektury tj. altana parkowa, ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjno-edukacyjne mające na celu przedstawienie różnorodności biologicznej parku i znajdującego się w nim ekosystemu wodnego.

Podstawową zasadą przyjętą podczas prac projektowych jest konieczność porządkowania i zarazem wzbogacenia zieleni niskiej i średniej w parku i jego bezpośrednim otoczeniu. Z przeprowadzonej inwentaryzacji dendrologicznej wysuwa się wniosek, że nie ma potrzeby wprowadzania zieleni wysokiej - drzew, ponieważ jest ona bardzo bogata i gęsta na całym terenie parku. Po przeprowadzeniu niezbędnych prac pielęgnacyjnych oraz usunięciu drzew będących w złym stanie zdrowotnym lub stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa stan drzewostanu ulegnie znacznej poprawie. Natomiast zieleń średnia i niska jest obecnie w kiepskim stanie i z pewnością wymaga poprawy. Zdecydowano się na wprowadzenie licznych nasadzeń krzewów w zwartych grupach lub rzędach, które dzięki atrakcyjnym kwiatostanom i swojej formie poprawią estetykę parku, w szczególności przy projektowanych ciągach pieszych. Wszystkie projektowane rośliny są całkowicie mrozoodporne. Projektowane rabaty oddzielone od siebie będą obrzeżami typu eko-bord i wyścielone agrowłókniną, która wydatnie zmniejsza ilość chwastów i w przyszłości będzie ułatwiać odchwaszczanie. W części parkowej wprowadzono przede wszystkim nasadzenia wzdłuż projektowanych ciągów pieszych, przy miejscach wypoczynku, a także w sąsiedztwie altany ogrodowej - w tym miejscu są to róże okrywowe, które oprócz walorów estetycznych (pachnące kwiaty) mają za zadanie pokryć i zabezpieczyć skarpę przy stawie. Na obrzeżach jednej z polan parkowych wprowadzono nasadzenia podkreślające jej kształt, które widoczne będą między innymi z pobliskiego wyniesienia terenu. Przy strefie wejściowej do pałacu zaprojektowano nasadzenia na planie koła z miejscami do wypoczynku. Miejsce to ma za zadanie zwiększyć atrakcyjność strefy wejściowej i wjazdowej na teren ośrodka.

Park przy OLO w Woskowicach Małych stanowi ostoję licznego ptactwa. W koronach drzew swoje miejsca bytowania mają między innymi:

Ponadto na terenie parku spotkać można również: Nietoperze, Wiewiórki, Jeża wschodniego.

Lider projektu zakłada, iż w wyniku realizacji projektu możliwe będzie przeprowadzenie na terenie zrewitalizowanego zespołu parkowego wraz ze stawem działań edukacyjnych dla około 1000 osób rocznie, będą to zarówno pacjenci OLO, jak również inne osoby, w tym uczniowie szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów, Gmina Domaszowice oraz Powiat Namysłowski.

Prowadzone działania edukacyjne ukierunkowane zostaną przede wszystkim na potrzeby ochrony i rewitalizacji lokalnych obszarów parkowych i wodnych, które stanowią rezerwuar różnorodności biologicznej w małych społecznościach wiejskich. Propagowanie wiedzy o różnorodności biologicznej ekosystemów parkowych jako ważnych elementów bioróżnorodności, będących skupiskami licznego ptactwa oraz owadów, jak również obszarów wodnych stanowiących miejsce rozmnażania i bytowania płazów (żaba zielona). Lider projektu zakłada możliwość realizacji na tym obszarze „zielonych lekcji” połączonych z budową domków dla zapylaczy, budek dla nietoperzy oraz budek dla ptaków.

Aktualności z realizacji projektu

Wersja XML